Instruks for daglig leder i ROR-IKT

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Instruks for daglig leder i ROR-IKT

1. Daglig leders virkeområde

Daglig leder står for den daglige ledelsen av samarbeidets virksomhet.
Daglig leder er underlagt styret og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Daglig leder kan ikke i noe tilfelle disponere i strid med vedtatte budsjettrammer og styrevedtak. Daglig leder skal sørge for at virksomhetens regnskap er i samsvar med lov og forskrift, og at forvaltning av rammen er ordnet på en betryggende måte. Sammen med styret skal daglig leder sørge for en forsvarlig og hensiktsmessig organisering av virksomheten.

2. Rapportering

Daglig leder skal minimum en gang i kvartalet gi styret underretning om virksomheten. Denne skal inneholde opplysninger om virksomhetens økonomiske utvikling og forholdet til planene som ligger til grunn for driften. I tiden mellom styremøtene skjer rapportering til styrets leder, i den utstrekning dette er nødvendig.

 

3. Saksforberedelse

Daglig leder er ansvarlig for forsvarlig forberedelse og dokumentasjon av saker styret skal behandle. Saksdokumentene skal være styremedlemmene i hende en uke før styremøtene, med mindre særlige grunner foreligger. Saksdokumentene skal inneholde et tilfredsstillende beslutningsgrunnlag samt daglig leders forslag til vedtak. Dokumentasjonen skal være så konkret og kortfattet som mulig. I saker som krever vedtak fra styret, skal forslag til vedtak fremlegges.

 

4. Deltakelse i styremøte

Daglig leder har plikt og rett til å delta i styrets behandling av saker og til å uttale seg med mindre annet er bestemt av styret i den enkelte sak.

 

5. Styrebehandling utenfor møte

Det vises til styreinstruks.

 

6. Habilitet

Daglig leder må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av et spørsmål som har slik særlig betydning for egen del eller for noen nærstående at daglig leder må anses for å ha fremtredende personlig eller økonomisk særinteresser i saken. Det vises for øvrig til forvaltningslovens § 6.

 

7. Opptreden utad

Daglig leder kan uttale seg om forhold knyttet til den daglige driften av virksomheten med mindre
annet følger av instruks fra styret eller styreleder.

 

8. Fullmakter

Daglig leder er tildelt prokura fra styret og har fullmakt til å ta alle nødvendige beslutninger og inngå alle nødvendige avtaler knyttet til den daglige driften. Avtaler av strategisk art skal behandles av styret. Strategiske samarbeidsavtaler som binder selskapet utover operativt prosjektsamarbeid, skal legges fram for styret til beslutning. Samarbeidets driftskonti disponeres av daglig leder ved at han/hun signerer utbetalinger opp til kr 500.000.Over dette beløpet signerer daglig leder sammen med styrets leder. Investeringsavtaler over 1 million kroner skal behandles og godkjennes i styret.
Eventuelle tillitsverv skal godkjennes av styret.

 

9. Prinsipper for utførelse

Daglig leder plikter å sette seg inn i lover, forskrifter og instrukser som er relevant for virksomheten og stillingens ansvarsområde.
Daglig leder kan delegere deler av sitt arbeidsområde eller opprette egne funksjoner som ivaretar oppgavene forbundet med disse. En slik delegasjon har ingen innvirkning på ansvaret i forhold til styret.

 

10.Forhold til øvrige instrukser

Dersom det følger mer omfattende plikter/ansvar av ansettelsesavtale, lovgivning eller praksis, skal ikke denne instruks medføre begrensninger i disse. Tilsvarende gjelder for vedtak fattet av eier eller styret.

 


Vedtatt i styremøte 03.09.2014