Samarbeidsavtale

Samarbeidsavtale

1 Bakgrunn for avtalen

Denne samarbeidsavtalen er hjemlet i koml §28 f . Avtalen regulerer sammen med vedtekter det interkommunale samarbeidet ROR-IKT mellom følgende kommuner:

  • Aukra kommune
  • Molde kommune
  • Rauma kommune
  • Vestnes kommune

Samarbeidet er opprettet etter kommuneloven § 27 og §28 1b
ROR-IKT skal ifølge §3 i vedtektene ivareta oppgaver knyttet til drift, service, forvaltning og utvikling av eierkommunene informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), samt inngåelse og oppfølgning av avtaler om kjøp av tjenester og varer fra eksterne leverandører innenfor dette området.

 

2 Formål

Denne avtalen regulerer vertskommunedelen av i samarbeidet og innholdet i dette. Vertskommunesamarbeidet skal levere stab og støttetjenester til § 27 samarbeidet og ivareta arbeidsgiveransvaret for de tilsatte.

 

3 Ansatte

Molde kommune skal som vertskommune være arbeidsgiver for de ansatte i ROR-IKT. Retningslinjer og reglement i Molde kommune gjelder for de ansatte i samarbeidet.
Faste ansatte i medlemskommunene innen IKT i overføres iht. Arbeidsmiljøloven (AML) §16 (Virksomhetsoverdragelse) til Molde kommune med ROR-IKT som tjenestested fra 01.01.2014. Evt. reservasjoner behandles iht. frister satt iht. AML §16.3.
De ansattes lønnsvilkår, samt pensjonsrettigheter iht. tariffavtaler videreføres i ny organisasjon.

 

4 Pensjonskostnader

Det forutsettes at Molde kommune kan sende eventuelle tilleggsfakturaer for avvik mellom de totale pensjonskostnadene og budsjettert beløp til kommunene hvert år når differansen er kjent. Som fordelingsnøkkel brukes innbyggertall. Det er styrets ansvar å budsjettere med mest mulig riktig samlet beløp for pensjonskostnader.

 

5 Lokaler

ROR-IKT sitt hovedkontor skal være i Molde. Molde kommune er som vertskommune ansvarlig for å skaffe egnede lokaler for de ansatte samt egnede lokaler for driftssentralen. Husleie dekkes av ROR-IKT innenfor driftsrammen.
Det etableres også kontorplasser i enkelte av de andre medlemskommunene som da må stille med lokaliteter og utstyr til disposisjon. Kostnadene for dette dekkes av den enkelte kommune.

 

6 Kompetanseheving

Styret har ansvar for kompetansehevingen av tilsatte i ROR-IKT.
Kompetansehevingen skal på noen områder koordineres med Molde kommunes øvrige kompetanseheving av tilsatte- for eksempel lederutvikling m.m. Kostnadene dekkes av driftsbudsjettet til ROR-IKT.
Hver enkelt kommune har ansvar for å sikre kompetansen og stå for opplæring av egne ansatte. Kommunene oppfordres til å samarbeide om opplæringen. ROR-IKT kan hvis ønskelig være ett koordinerende ledd for opplæringen. Kostnader dekkes av medlemskommunene etter faktiske kostnader.

 

7 Stab- og støttetjenester:

Molde kommunes ordinære stab- og støttesystem stilles til disposisjon for ROR-IKT.
Molde kommunene sender refusjon til ROR-IKT på kr. 400.000 som kompensasjon for tjenestene.
Beløpet prisjusteres årlig.
Dette innebærer at:

  • Molde kommune ivaretar krav i arkivloven for ROR-IKT.
  • Molde kommunes system for telefoni, informasjon og servicetjenester stilles til disposisjon for ROR-IKT.
  • Molde kommune fører regnskap for ROR-IKT og stiller økonomirådgivingskompetanse til disposisjon.
  • Molde kommune ivaretar arbeidsgiverfunksjonen og stiller rådgivingstjeneste i forhold til personalområdet til disposisjon for ROR-IKT.
  • Molde kommune stiller sin rådgivingstjeneste innenfor innkjøp til disposisjon for ROR-IKT. ROR-IKT blir selv ansvarlig for at innkjøpsprosesser er i tråd med lovgivning om offentlige anskaffelser.
  • Juridisk rådgivingstjeneste og kommuneadvokattjenester faktureres time for time.

 

8 Uttreden og oppløsning

Ved oppsigelse av deltagerforhold i samarbeidet, jf vedtektenes §17 og kommunelovens §27 nr.3, er den uttredende kommune forpliktet til å løse ut sin andel av fremtidige forpliktelser i forhold til eier- og ansvarsdelen i samarbeidet. Eierandelen legges til grunn ved fordeling av aktiva og passiva, herunder påløpte ikke forfalte forpliktelser i samarbeidet, deriblant pensjonsforpliktelser.

Godkjent av styret for ROR-IKT 13.02.2019 - sak ST 4/19