Vedtekter

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Vedtekter

Gitt med hjemmel i kommuneloven § 27 vedtatt av Aukra kommunestyre (05.09.2013), Midsund kommunestyre (05.09.2013), Molde kommunestyre (12.09.2013), Rauma kommunestyre (18.06.2013) og Vestnes kommunestyre (26.09.2013); og utvidelse av samarbeidet vedtatt av Aukra kommunestyre (13.11.2018), Midsund kommunestyre (8.11.2018), Molde kommunestyre (15.11.2018), Rauma kommunestyre (13.11.2018) og Vestnes kommunestyre (15.11.2018). 

§ 1 Navn og kontorkommune 

Virksomhetens navn er ROR-IKT. Virksomheten er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Aukra, Midsund, Molde, Nesset, Rauma og Vestnes. 

 

Molde kommune er virksomhetens kontorkommune. 

§ 2 Rettslig status 

Virksomheten er opprettet med hjemmel i kommuneloven § 27 og er ikke et eget rettssubjekt. Virksomheten skal registreres i Enhetsregisteret. Arbeidsgiveransvaret tilligger Molde kommune. 

§ 3 Formål 

ROR-IKT skal ivareta deltakerkommunenes oppgaver knyttet til drift, service, forvaltning og utvikling av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), samt inngåelse og oppfølgning av avtaler om kjøp av tjenester og varer fra eksterne leverandører innenfor dette området. 

 

ROR-IKT skal gjennom målrettet bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi fremme utvikling av tjenesteproduksjon, publikumsservice og administrative tjenester i deltakerkommunene. 

 

Samarbeidet kan også ivareta slike oppgaver for andre enn deltakerkommunene innenfor de rammer styret fastsetter. 

§ 4 Organisering 

ROR-IKT skal ha eget styre som skal ha det administrative og organisatoriske ansvaret for driften av samarbeidet. 

 

Det opprettes et Bestillerutvalg som koordinerende organ for deltakerkommunene og rådgivende funksjon overfor daglig leder. 

 

Samarbeidet skal ha daglig leder med administrativt og faglig ansvar for driften av samarbeidet. 

§ 5 Styre 

Styret skal bestå av 6 medlemmer representert ved Administrasjonssjefen i den enkelte kommune eller den vedkommende utpeker. Administrasjonssjefen utpeker selv sine varamedlemmer. 

 

Kommunene skal ha følgende stemmevekt: Aukra 1, Midsund 1, Molde 1, Nesset 1, Rauma 1 og Vestnes 1. 

 

Styret konstituerer seg selv. Leder innkaller til møte så ofte lederen finner det nødvendig eller når minst 1 medlem krever det, likevel slik at det avholdes minst 2 møter i løpet av året. Det skal utarbeides protokoll fra møtene. 

 

Styret er beslutningsdyktig når Molde og minst 2 andre medlemmer er tilstede. Vedtak gjøres med alminnelig flertall med mindre annet er fastsatt i disse vedtekter. Ved stemmelikhet teller leders stemme dobbelt. 

 

Øvrige ROR-kommuner kan delta i styret som observatører med talerett. 

§ 6 Styrets oppgaver 

Styret leder ROR-IKT ut fra kommuneloven, disse vedtekter og samarbeidets avtaleverk. 

 

Styret vedtar selv økonomiplan, budsjett, virksomhetsplan, regnskap og årsmelding. Budsjettet anses først endelig godkjent når det har vært fremlagt for den enkelte deltakerkommune. 

 

Styret skal påse at ROR-IKT sine regnskaper blir ført på tilfredsstillende måte. Styret utarbeider årsmelding. Vedtatt økonomiplan, virksomhetsplan, regnskap og årsmelding sendes deltakerkommunene til orientering. 

 

Styret tilsetter daglig leder og kan delegere myndighet til vedkommende. Styrets instruksjonsmyndighet er ubegrenset. 

 

Styret har ansvar for at ROR-IKT har tilstrekkelige ressurser til å utføre pålagte og planlagte oppgaver. Styret skal påse at deltakerkommunene oppfyller sine avtalemessige og andre forpliktelser overfor ROR-IKT. 

 

Styret har ikke myndighet til å ta opp lån. 

§ 7 Bestillerutvalg 

Bestillerutvalget skal bestå av 6 medlemmer representert ved den som er tillagt det utøvende ansvaret for IKT-funksjonen i den enkelte deltakerkommune. I tillegg skal ROR-IKT stille med 1 medlem for å ivareta bestillerrollen fra ROR-IKT sin side. 

 

Bestillerutvalget ledes av daglig leder eller den daglig leder bemyndiger. 

 

Bestillerutvalget og daglig leder møtes jevnlig, når daglig leder eller 1 medlem krever det og i alle fall minst hver 2. måned. 

 

Det utarbeides referat fra møtene som forelegges styret som referatsaker. Daglig leder orienterer styret dersom Bestillerutvalgets råd ikke tas til følge. 

§ 8 Bestillerutvalgets oppgaver 

Bestillerutvalget skal ivareta koordinering mellom deltakerkommunene og være bindeledd mellom deltakerkommunene og IKT-virksomheten. Bestillerutvalget har en rådgivende funksjon overfor daglig leder. Nærmere oppgaver fastsettes av styret. 

§ 9 Daglig leder 

Daglig leder har det daglige og løpende ansvaret for driften av samarbeidet. 

 

Daglig leder er styrets sekretær og saksbehandler. Vedkommende har tale- og forslagsrett i styrets møter, dersom ikke styret i enkeltsaker vedtar at vedkommende ikke skal kunne møte. 

 

Styret - etter nærmere avtale med Molde kommune - utpeker daglig leder og fastsetter nærmere retningslinjer for denne. 

§ 10 Personalet 

Daglig leder tilsetter øvrige ansatte, og ivaretar ellers de funksjoner som følger av arbeidsgiveransvaret herunder tilsette, opprette og nedlegge stillinger, samt treffe avgjørelser i personalsaker. 

 

Molde kommune har arbeidsgiveransvaret for samtlige arbeidstakere som er tilknyttet ROR-IKT.  

§ 11 Møte og talerett for Ordfører 

Ordfører i de deltakende kommuner har møte- og talerett i styrets møter jf. Kommunelovens § 9 nr. 4. 

§ 12 Anvisning og revisjon 

Daglig leder anviser IKT-virksomhetens utgifter, med unntak av utgifter som vedrører daglig leder. Slike utgifter anvises av styrets leder eller nestleder. 

 

Styret har plikt til å etterse at det føres lovmessig regnskap og revisjon av virksomheten, i samsvar med kommunelovens bestemmelser. 

§ 13 Økonomisk ansvar og eierskap  

Eierandelene i selskapet er fastsatt i henhold til innbyggertallet i de deltakende kommunene. Eierandelen fordeler seg slik mellom kommunene (tall pr. 01.01.2018): 

Økonomisk ansvar og eierskap  
Kommune Folketall Eierandel
Molde 26 900 54,3%
Rama 7 507 15,2%
Vestnes 6 559 13,2%
Aukra 3 557 7,2%
Nesset 2 946 5,9%
Midsund 2 049 4,1%


Eierandeler skal årlig justeres i forhold til folketallet pr 1. januar hvert år. 

De eiendeler den enkelte kommune tar inn i samarbeidet i forbindelse med stiftelsen, forblir denne kommunes eiendom. 

§ 14 Samarbeidets og deltagernes forpliktelser 

ROR-IKT utfører oppgaver og leverer tjenester til deltakerne etter retningslinjer fastsatt av styret. Nærmere informasjon om rollefordeling, ansvars- og myndighetsforhold, tjeneste- og servicenivå på tilgjengelige tjenester skal fastsettes av styret gjennom Tjenestenivåvavtalen. Retningslinjer og Tjenestenivåavtalen inngår, etter styrets enstemmige vedtak, som del av samarbeidets avtaleverk. 

 

Deltakerne betaler årlig inn midler til dekning av IKT-virksomhetens investerings-, lønns- og driftsutgifter på grunnlag av godkjent budsjett. Innbetalingene skjer ved engangsbeløp og ved vederlag for løpende tjenester. Retningslinjer for beregning og fordeling av kostnader skal fastsettes av styret og inngår, etter styrets enstemmige vedtak, som del av samarbeidets avtaleverk. 

§ 15 Endring av vedtektene 

Vedtektsendringer skal vedtas av kommunestyret i hver av deltakerkommunene. Det kreves likelydende vedtak i alle kommuner. Forslag til endringer av vedtektene fremmes av styret og vedtas etter samme prosedyre. 

 

Mindre endringer av vedtektene i driftsperioden kan gjøres av et enstemmig styre. 

§ 16 Nye medlemmer 

Et enstemmig styre kan foreslå opptak av nye medlemmer. Opptak av nye medlemmer krever godkjenning av kommunestyret i hver av deltakerkommunene. 

§ 17 Uttreden og oppløsning 

En deltaker kan tre ut av samarbeidet etter skriftlig varsel til styret. Uttreden kan tidligst finne sted ett år etter at skriftlig varsel er mottatt av styret og iverksettes fra det derpå følgende årsskifte. 

Virksomheten kan oppløses dersom deltakerne er enige om det. Det enkelte kommunestyre må selv treffe vedtak i saken. 

 

Den uttredende kommune fortsetter å hefte for den gjeld det interkommunale styret måtte ha på det tidspunkt uttreden måtte finne sted. 

 

Uttreden og evt. oppløsning kan bringes inn for departementet jfr. kommunelovens § 27 nr.3, annet ledd. 

Godkjent av styret for ROR-IKT 13.02.2019 - sak ST 4/19