Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Ansvar og roller

Digitaliseringsstrategien er et overordnet retningsgivende styringsdokument som gjelder for alle tjenesteområder. For å sikre en handlekraftig gjennomføring av strategien, involvering av brukermiljøer og overordnet styring og prioritering, er det viktig med en tydelig fordeling av roller og ansvar i digitaliseringsarbeidet.

Kommunestyret

Kommunestyrene er kommunenes høyeste organ og digitaliseringsstrategien skal forankres gjennom kommunestyrevedtak i de enkelte kommunene. De folkevalgte har også ansvar for at digitaliseringsstrategien blir hensyntatt i politiske vedtak i ulike sektorer og fagområder.

Styret i ROR-IKT

Styret i ROR-IKT består av Rådmennene i deltakerkommunene og har beslutningsansvar for disposisjoner som etter ROR-IKT-samarbeidets forhold er av vesentlig art eller av stor betydning. I denne sammenhengen godkjenner styret digitaliseringsstrategien og er ansvarlige for at den blir fulgt opp og gjennomført i sine respektive organisasjoner og i ROR-IKT. Rådmannen som kommunens øverste daglige leder, har ansvaret for informasjonssikkerhet og personvern. Det daglige arbeidet ivaretas av sikkerhetsorganisasjonen bestående av blant annet sikkerhetsansvarlig og personvernrådgiver, i tillegg til ledere i de ulike virksomhetene som daglige databehandlingsansvarlige.

Bestillerutvalget

Bestillerutvalget består av en bestiller fra hver kommune samt en representant fra ROR-IKT. Bestillerutvalget skal kartlegge behov og ønsker for IKT-tjenester, samt kvalitetssikre, samordne og prioritere IKT forslag på tvers av kommunene. Bestillerutvalget skal gi råd til daglig leder ROR-IKT for å sikre helhetlige prioriteringer av digitaliseringsinitiativer.

ROR-IKT

ROR-IKT skal bidra med faglig kompetanse, rådgivning, teknisk tilrettelegging og drift. ROR-IKT har ansvaret for å levere en teknisk infrastruktur som gir grunnlag for videre digitalisering. ROR-IKT har også fagkompetanse innen prosjektledelse av digitaliseringsprosjekter, kompetanse innen anskaffelser av teknologi samt kompetanse innen tjenesteutvikling og innføring av IKT-løsninger.

INTERKOMMUNALE FAGGRUPPER

De interkommunale faggruppene skal legge føringer for digitaliseringen innenfor sitt fagområde. Faggruppene skal gi innspill til Bestillerutvalget vedrørende digitaliseringsinitiativer og skal bidra til utvikling av digitale (innbygger)tjenester for fagområdet. Hver enkelt faggruppe har ansvar for å se, ta i bruk og aktivt bidra i utviklingen av de muligheter som ligger i digitalisering av eget tjenesteområde.

 Hovedmål for kommunenes digitaliseringsarbeid