Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Handlingsplaner

I tabellen under er de ulike tiltakene sortert på innsatsområder og iht. prioritet og tidsfrister. Tidsfristene er oppdelt som følger:

  1.  Umiddelbart – 2017-2018
  2.  Kortsiktig – 2018-2019
  3.  Langsiktig – 2018-2021

 

Arbeidsprosesser
Tiltak Prioritet Tidsfrist Ansvar
Innføring av felles rutiner og arbeidsprosesser internt og på tvers av kommunene der det er formålstjenlig 1 1. Umiddelbart Faggrupper
Sikre tilstrekkelige ressurser ved innføring og forvaltning av digitale systemer 1 1. Umiddelbart Kommunene
Tydeliggjøre systemansvar, styrke rollen som systemansvarlig og sikre gode rutiner 1 1. Umiddelbart Kommunene
Ved endring av tjenester skal man foreta en brukerreise med tjenestemottaker 2 1. Umiddelbart Prosjektet
Regelmessig gjennomgang av rutiner for å sikre at digitale verktøy blir brukt 1 2. Kortsiktig Alle
Regelmessig evaluering og oppfølging av digitaliseringsprosess, jf. tjenestedesign 2 2. Kortsiktig Kommunene
Effektive skanningsprosesser og gradvis utfasing av behovet for skanning 3 3. Langsiktig Kommunene

 

 

Informasjonssikkerhet
Tiltak Prioritet Tidsfrist Ansvar
Kommunene skal ha eller må etablere oppdaterte databehandleravtaler ifølge nytt lovverk 1 01.05.2018 ROR-IKT/Faggruppe
Kommunene må etablere et personvernombud innen mai 2018 2 01.05.2018 Kommunene
Kommunene må utarbeide en oversikt over de personopplysninger som behandles i kommunen 2 01.05.2018 Kommunene
Kommunene må utarbeide en beredskapsplan, som viser at kommunen kan opprettholde normal drift ved uønskede hendelser 1 1. Umiddelbart Kommunene
Kommunene må ha en tilgjengelig personvernerklæring 1 1. Umiddelbart Kommunene
Alle ansatte må få opplæring i informasjonssikkerhet 1 1. Umiddelbart Kommunene
Alle ansatte gjennomgår og signerer på en databrukeravtale 1 1. Umiddelbart Kommunene
Kommunene må utarbeide og implementere rutiner for melding av avvik fra bestemmelser om informasjonssikkerhet og rapportering av sikkerhetshendelser 2 1. Umiddelbart Faggruppe/kommunene
Regelmessig fokus på informasjonssikkerhet og personvern hos ledere og ansatte 2 1. Umiddelbart Kommunene
Kommunene må sikre at det utarbeides mål og strategi for informasjonssikkerhet og etablere det i egen organisasjon 1 2. Kortsiktig Faggruppe/kommunene
Alle kommuner må ha en egen informasjonssikkerhetsansvarlig som har ansvar for å følge opp «Normen» 1 2. Kortsiktig Kommunene
Kommunene må etablere en sikkerhetsorganisasjon som tydeliggjør ansvarslinjene knyttet til informasjons–sikkerhet 2 2. Kortsiktig Faggruppe/kommunene
Utarbeide felles planer og prosedyrer for informasjonssikkerhet for alle kommunene 2 2. Kortsiktig Faggruppe
Kommunene må gjennomføre risikoanalyse om daglig informasjonssikkerhet i kommunene 2 2. Kortsiktig Kommunene
Det må gjennomføres risikoanalyse før det settes i verk behandling av informasjon og før en tar i bruk et nytt eller endret informasjons-, fag- eller støttesystem 2 2. Kortsiktig Faggruppe/prosjektet
Rutiner for sikkerhetsrevisjon og gjennomføring av sikkerhetsrevisjon og internkontroll må etableres 3 3. Langsiktig Kommunene

 

Kompetanseutvikling
Tiltak Prioritet Tidsfrist Ansvar
Definere og innføre konkrete, passende krav til digitalkompetanse ved ansettelser av ledere og ansatte – differensiere kompetansen mellom virksomhetene 1 1. Umiddelbart Alle
E-læring - Digitale læringsplattformer benyttes som et viktig supplement til annen opplæring 1 1. Umiddelbart Alle
Iverksette holdningskampanjer for positiv innstilling til digitalisering. Fremme læringsvilje og lojalitet til nye verktøy 1 1. Umiddelbart Alle
Kartlegge ledere og ansattes IKT kompetanse og bruk av digitale verktøy, og gjennomføre konkrete opplæringstiltak 2 2. Kortsiktig Alle
Gjennomføre kontinuerlig kompetanseutvikling 2 3. Langsiktig Alle

 

 

Portal
Tiltak Prioritet Tidsfrist Ansvar
Etablere Portalløsning som skal være innfallsporten for digitale tjenester for innbyggerne 1 2. Kortsiktig Prosjektet
Portalløsningen skal tilby personlig innlogging (MinSide) hvor flest mulige opplysninger og tjenester skal være tilgjengelige 1 2. Kortsiktig Prosjektet
Portalløsningen skal inkludere verktøy for elektroniske skjema 1 2. Kortsiktig Prosjektet
Elektroniske skjema skal integreres mot sak/arkiv systemet og andre fagsystemer samt kunne hente grunndata fra offentlige felleskomponenter 1 2. Kortsiktig Prosjektet
Holde fokus på brukervennlighet, enkel og sikker pålogging og gjenbruk av allerede registrert info 1 2. Kortsiktig Prosjektet
Felles, gjenkjennbar utforming på kommunenes hjemmesider 1 2. Kortsiktig Prosjektet
Forbedre eksisterende søkefunksjoner på portal og intranett 2 2. Kortsiktig Prosjektet
Avskaffe papirbaserte skjema og avslutte manuelle rutiner internt og eksternt, samt legge til rette for de som ikke kan nyttiggjøre seg digitale verktøy 2 2. Kortsiktig Prosjektet
Innføre DIFI sin e-signatur løsning 3 3. Langsiktig Prosjektet
Systematisere henvendelser til kommunene gjennom kundeoppfølgingssystem (CRM) for sporbarhet og digitaloppfølging. Systemet må være integrert med bl.a. arkivet og andre relevante system, samt sosiale medier, telefoni m.m. 3 3. Langsiktig ROR-IKT/Faggruppe

 

Samhandling
Tiltak Prioritet Tidsfrist Ansvar
Videreføre digitale samarbeidsrom og -grupper for de ansatte i alle kommunene 1 1. Umiddelbart Alle
Innføre SvarINN og SvarUT (FIKS) slik at all kommunikasjon foregår digitalt 1 1. Umiddelbart Prosjektet
Innføre Chat, hjelp til selvhjelp, telefonhjelp online, brukertilpasset hjelp 2 3. Langsiktig Alle
Innføre smarte integrerte digitale telefoniløsninger 2 3. Langsiktig ROR-IKT/Faggruppe

 

Standardisering
Tiltak Prioritet Tidsfrist Ansvar
Ta i bruk integrasjoner mellom de ulike applikasjonene, og etterspørre nye integrasjoner fra leverandør 2 1. Umiddelbart ROR-IKT/Faggruppe
Stille krav til at fagsystemleverandørene jobber for helhetstenkning og fleksibilitet gjennom å tilby standard integrasjoner og gå vekk fra totalleverandør rollen med egne arkiv 2 1. Umiddelbart ROR-IKT/Faggruppe
Søke samarbeid med stat og kommuner for utvikling av felleskomponenter og ta i bruk nasjonale standardiserte digitale felleskomponenter fortløpende (for eksempel for byggesak og plandialog) 1 2. Kortsiktig ROR-IKT
Sørge for at digitale verktøy i kommunene er samordnet og integrert mot overordnede systemer (f.eks. økonomi, lønns-system, kartsystem og nasjonale felleskomponenter) 2 2. Kortsiktig ROR-IKT/Faggruppe
Etablere sikker utskrift som standard 2 2. Kortsiktig ROR-IKT
Ansatte skal ha riktig digitalt utstyr til å gjøre jobben sin 2 3. Langsiktig Kommunene
Innføre helelektronisk arkiv på alle applikasjoner 2 3. Langsiktig ROR-IKT/Faggruppe