Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Retningslinjer for leveranser fra 2018-2023

ROR-IKT har valgt å skissere noen retningslinjer for sine leveranser og leveransemodeller. Disse retningslinjene er viktige for digitaliseringsarbeidet og vil være premissgivende i anskaffelser av digitale verktøy i årene som kommer.


Dette dokumentet legger fram en visjon for ROR-IKT, organisasjonens ambisjoner og forutsetningene som må være på plass for å møte ambisjonene og visjonen.

Visjon

ROR-IKTs visjon er foreslått som følger:

ROR-IKT skal være Norges beste IKT partner for digitale Møre og Romsdal.

 

Ambisjoner

Gjennom kartleggingen av nå-situasjonen i Leveransestrategi (2018) kapitel 3 og utfordringene listet i kapitel 4, ble ROR-IKTs forbedringspotensial identifisert og en liste med ambisjoner ble definert for organisasjonen.
ROR-IKT har fastsatt følgende ambisjoner:

 1. ROR-IKT skal levere IKT tjenester av høy kvalitet i henhold til medlemskommunenes behov.
 2. ROR-IKT skal være fleksibel nok til å møte økt krav om digitalisering fra kommunene.
 3. ROR-IKT må kunne skalere behov for kapasitet for hardware, software og ressurser iht. forespørsler om nye, endrede – herunder økende eller minkende, eller terminerende tjenester.
 4. ROR-IKT må minske sårbarhet i organisasjonen på kompetanse og tilgang til ressurser.
 5. ROR-IKT skal dreie fokuset fra drift til tjenesteutvikling.
 6. ROR-IKT skal arbeide aktivt for konsolidering og samkjøring av medlemskommunenes systemer, rutiner og prosesser.
 7. ROR-IKT skal forbedre samarbeidet med kommunene gjennom å tilby kommunene gode rådgivningstjenester også i konseptfasen, samt understøtte arbeidet med gevinstrealiseringsplaner og -estimater.
 8. ROR-IKT må styrke innsatsen på informasjonssikkerhet for å imøtekomme de nye kravene om informasjonssikkerhet og personvern i henhold til GDPR (ny EU personvernforordning).

Forutsetninger 

Ut ifra de ovenfor nevnte ambisjonene, prinsippene som er definert i Digitaliseringsstrategi (2017) og i overensstemmelse med roller og ansvarsfordeling definert i Tjenestenivåavtale (2017), har vi identifisert noen viktige forutsetninger for ROR-IKTs leveranser:

 1. Nye eller endring av eksisterende tjenester skal baseres på skytjenester dersom dette er mulig.
 2. Drift av nye eller endrede tjenester skal settes ut til tjenesteleverandør dersom dette er mulig.
 3. Virksomheten må beholde kjernekompetanse som ikke enkelt kan kjøpes i markedet. Dette gjelder f.eks. kompetanse på kommunespesifikke applikasjoner, teknologier eller implementasjoner.
 4. Kommunenes systemer og infrastruktur skal konsolideres så langt som mulig og baseres i størst mulig grad på felles plattformer.
 5. Kommunenes arbeidsprosesser, rutiner, prosedyrer, maler og regler skal som hovedregel samkjøres så langt som mulig.

 

Referanser

 Leveransestrategi (2018): Leveransestrategi for ROR-IKT 2018-2023. Utkast til leveransestrategi behandlet i ROR-IKTs styre, ST 21/18.


Digitaliseringsstrategi (2017): Digitaliseringsstrategi for kommunene i ROR-IKT 2018-2021. Godkjent av ROR-IKTs styre, ST 52/17, og av medlemskommunenes kommunestyrer.


Tjenestenivåavtale (2017): SLA (Service Level Agreement) Tjenestenivåavtale mellom ROR-IKT og eierkommunene. Godkjent av ROR-IKTs styre, ST 4/17.