Faggrupper mandat

Faggrupper mandat

Formål

Hovedformålet med faggruppene er å bidra til fremtidsrettet bruk, samhandling og interkommunal samkjøring av IKT innen fagområdet. ORGANISERING Faggruppene er underlagt Bestillerutvalget og fungerer som rådgivere for ROR-IKTs tjenesteutvikling.

Klikk for stort bilde 

Faggruppenes medlemmer utpekes av kommunene. Hver kommune samt ROR-IKT skal ha en –1 -representant i hver faggruppe. Det er kommunenes ansvar å sørge for at kommunen er tilfredsstillenderepresentert i alle faggrupper. Faggruppens leder skal velges blant en av eierkommunenes representanter. I tillegg skal det sitte en –1 –tillitsvalgt i hver faggruppe. Fagforeningene velger selv hvem som sitter i de ulike faggruppene.

Kommunens representant har ansvar for å sørge for koordinering internt i sin egen kommune og for å involvere de ulike fagmiljøene innenfor sitt eget faggruppeområde.

Faggruppene har ansvar for og myndighet til å opprette Arbeidsgrupper innen de ulike underområdene som vil utføre nødvendige oppgaver på vegne av faggruppen. Representanter i arbeidsgruppene utnevnes av lederne i de ulike fagmiljøene i kommunene –eksempelvis av systemeier og/eller enhetsleder.

ROR-IKTs rolle i faggruppene er å bidra til best mulig utnyttelse av systemer i samarbeid med systemansvarlig og faggruppen, sørge for at faggruppen er i virksomhet samt bidra med IKT-faglige vurderinger i faggruppens arbeid.

 

Mandat for faggruppene

 

 Klikk for stort bilde 

  1. Gi faglige innspill til Bestillerutvalget vedrørende strategi og handlingsprogram
  2. Fremlegge forslag vedrørende systemer, fellesløsninger, digitaliseringsinitiativ, organisering, kompetanseutvikling mv. for fagområdet til Bestillerutvalget
  3. Bidra til utvikling av digitale innbyggertjenester for fagområdet
  4. Ansvar for gjennomføring av utredninger, samt bidra i anskaffelsesprosesser og innføringsprosjekter
  5. Sørge for utarbeidelse av gevinstplan og oppfølging av realiserte gevinster ved innføring av initiativer innenfor fagområdet og informere prosjektleder tilsvarende
  6. Gjennomføre regelmessige faggruppemøter, anslagsvis 6-8 ganger pr. år
  7. Følge opp og rapportere status for iverksatte tiltak i egen regi
  8. Sørge for oppdatertfaginformasjon på faggruppens område på felles Intranett

 

Oversikt over medlemmer i faggruppe (Må oppdateres!)

oversikt over medlemmer i faggruppe - Klikk for stort bilde 

Last ned oversikten her (PDF, 103 kB)

Godkjent av styret for ROR-IKT 13.02.2019 - sak ST 4/19