Faggrupper mandat

Hovedformålet med de interkommunale faggruppene er å bidra faglig til utvikling av nye tjenester og videreutvikling av eksisterende tjenester for deltakerkommunene. Faggruppene skal ha et utviklings­orientert fokus. Den til enhver tid gjeldende felles strategi for digital transformasjon for deltaker­kommunene skal være veiledende og retningsgivende for arbeidet i faggruppen.

Organisering

Faggruppene er underlagt Porteføljerådet og fungerer som rådgivere for ROR-IKTs tjenesteutvikling.  

Mer informasjon om porteføljerådet finner du her: Mandat for Porteføljerådet

 

    

Faggruppenes medlemmer utpekes av kommunene. Hver kommune samt ROR-IKT skal ha minimum én representant i hver faggruppe. Det er kommunenes ansvar å sørge for at kommunen er tilfreds-stillende representert i alle faggrupper. Faggruppens leder skal velges blant en av kommunenes representanter. I tillegg skal det sitte én tillitsvalgt i hver faggruppe. Arbeidstaker-organisasjonene velger selv hvem som sitter i de ulike faggruppene.

Faggruppene er oppdragsgiver for utredninger, og har ansvar for og myndighet til å opprette arbeidsgrupper og/eller prosjektgrupper som vil utføre nødvendige oppgaver på vegne av faggruppen. Representanter i disse gruppene utnevnes av lederne i de ulike fagmiljøene i kommunene – eksempelvis av systemeier og/eller enhetsleder.

Det skal gjennomføres regelmessige faggruppemøter - hyppigheten og behovet vurderes i den enkelte faggruppe. Hastesaker skal kunne behandles mellom møtene.

Oversikt over faggruppene

Faggruppene som rapporterer til Porteføljerådet er (fra venstre): Dokumentasjonsforvaltning, Helse og velferd, Lønn og personal, Microsoft 365 forvaltning, oppvekst og utdanning, Personvern og informasjonssikkerhet, portal og innbyggerdialog, Teknisk, og Økonomi

         

Rollebeskrivelser

Deltakelse i faggruppene fører med seg et ansvar og det forventes at deltakerne bidrar aktivt i gruppens arbeid samt bistår med informasjonsspredning og koordinering av aktiviteter i egen kommune. Faggruppene har anledning til å kalle inn spesialistkompetanse ved behov eller etter tema.

LEDER (Kommunene)

Lederen i faggruppen sørger for å holde aktivitet i gruppen, samler inn forslag til og utarbeider agenda for faggruppemøtene, gjerne i samarbeid med ROR-IKTs rådgiver. Lederen er ansvarlig for å lede møtene og rapportere gruppens aktiviteter til Porteføljerådet.

MEDLEM (Kommunene)

Kommunens medlem(mer) bør representere fagene, har ansvar for å sørge for koordinering internt i sin egen kommune og for å involvere de ulike fagmiljøene innenfor sitt eget faggruppeområde. Medlemmene må også sørge for at arbeidet i faggruppen henger sammen med egen kommunes digitaliseringsarbeid og prioriteringer.

RÅDGIVER (ROR-IKT)

ROR-IKTs rolle i faggruppene er å bidra med IKT-faglige vurderinger i faggruppens arbeid og arbeide for best mulig utnyttelse av systemer i samarbeid med systemansvarlig og faggruppen.

ROR-IKTs deltaker samarbeider tett med faggruppeleder og bistår denne aktivt med utarbeidelse av møteagenda og gjennomføring av møtene. Referatføring går på omgang i gruppen, men ferdigstilles av ROR-IKTs rådgiver.

TILLITSVALGT (Kommunene)

De tillitsvalgte i faggruppene har et utvidet ansvar for informasjonsspredning på tvers av foreningene og på tvers av kommunene. Det vil være en fordel om tillitsvalgte har en tilknytning til faget som faggruppen har ansvar for. Tillitsvalgte har talerett men ikke stemmerett i faggruppen, se forøvrig punkt 6 nedenfor.

Mandat for faggruppene

1.    Bidra til utvikling av digitale tjenester for fagområdet.

2.    Fremlegge utviklingsorienterte forslag vedrørende systemer, fellesløsninger, digitaliseringsinitiativ, organisering, kompetanseutvikling mv. for fagområdet til Porteføljerådet.

3.    Utarbeide og vedlikeholde framtidsplaner for tjenester/systemer under faggruppens ansvarsområde.

4.    Ansvar for gjennomføring av utredninger, samt bidra i anskaffelsesprosesser og innføringsprosjekter.

5.    Rapporterer om eget arbeid til Porteføljerådet og andre faggrupper gjennom publisering på et felles Teams-område. Dette inkluderer bl.a. utredninger, iverksatte tiltak, beslutninger, innstillinger, rapporter, referater og annen statusinformasjon.

6.    Dersom faggruppen ikke kommer til enighet i sin saksbehandling, skal saken løftes til Porteføljerådet.

Godkjent av Samarbeidsrådet for ROR-IKT 14.04.2023